Student Services

Dharam Apanah

Program Co-Ordinator

Year 7, 9, 11

Kellie Lewandowski

Program Co-Ordinator

Year 8, 10, 12

Year Co-Ordinators

Year 7 Crystal Peel
Year 8 Tiffany Drage
Year 9 Thomas McClurg
Year 10 Dharam Apanah
Year 11 Andrew Blee
Year 12 Karen McDavitt